Rejestracja patentu i wzoru użytkowego

Po złożeniu zgłoszenia patentowego, oprócz weryfikacji formalności, Urząd Patentowy stwierdza czy wynalazek, który jest zgłaszany jako nowy, jest użyteczny w przemyśle i czy jest wynikiem działalności wynalazcy (tj. badanie zdolności patentowej). To stwierdzenie dokonuje się na podstawie wyszukiwań patentowych porównując je wzajemnie z przedmiotem podanym w zgłoszeniu i przedmiotami, które urząd znajdzie w dokumentach i publikacjach na całym świecie. Na podstawie wyników tego badania urząd patent udzieli lub może wstrzymać postępowanie lub odrzucić zgłoszenie. Potwierdzeniem patentu jest wydanie dokumentu patentowego, decyzji o udzieleniu patentu oraz wydruk z rejestru patentowego.

Odnośnie do zgłoszenia na wzór użytkowy, urząd z mocy urzędowej w żaden sposób nie sprawdza, czy chodzi o nowy wynalazek lub działalność rozwiązań technicznych wynalazcy opisanych w zgłoszeniu. Są tylko zweryfikowane poprawnie podane wymogi formalne zgłoszenia, i także czy rozwiązanie techniczne nie jest wyłączone z ochrony wzorów użytkowych lub czy rozwiązanie można użyć w przemyśle (tj. Zdolność rejestracji wzoru użytkowego) i na ten przedmiot jest opracowane badanie. Zgodnie z wynikiem badania zdolności rejestracji jest zgłoszenie z badaniem opublikowane, odrzucone lub wstrzymane. Potwierdzeniem rejestracji jest świadectwo o rejestracji wzoru przemysłowego oraz wydruk z rejestru wzorów użytkowych.

Na długość procedury rozpatrywania zgłoszenia patentowego wpływa termin złożenia wniosku na całkowite badanie, które trwa 36 miesięcy od daty złożenia zgłoszenia. Ponadto ma wpływ na długość także wymienione całkowite badanie, które jest czasochłonne i pod względem proceduralnym o wiele trudniejsze do badania niż badanie zdolności rejestrowania wzoru użytkowego, gdy wniosek o dokonanie całkowitego badania nie jest potrzebny i całkowite badanie nie jest przez urząd wykonywany.
Wynalazki i rozwiązania techniczne, dla których są składane zgłoszenia patentowe i również zgłoszenia na wzory użytkowe, są publikowane i udostępniane w pełnej wersji na stronie internetowej urzędu, w bibliotece urzędu patentowego oraz publikowane są także w dzienniku urzędu. Dzięki temu opublikowaniu są wszystkie informacje na temat patentu lub wzoru publicznie dostępne jeszcze zanim dojdzie do faktycznej decyzji o udzieleniu patentu lub rejestracji wzoru użytkowego. Opublikowanie zgłoszenia patentowego jest wymagane prawem do 18 miesięcy od powstania prawa pierwszeństwa. Jeżeli wnioskodawca zażąda, to może być nawet wcześniejszy termin publikacji. Po opublikowaniu każda osoba może przedstawić swoje uwagi dotyczące zdolności patentowej przedmiotu.

Jeżeli chodzi o terminy publikacji wzoru użytkowego, uzależnione są wyłącznie od tego, jak dobre są dostarczone dokumenty w celu spełnienia odpowiednich przepisów prawnych. Wzór użytkowy jest opublikowany po przeprowadzonym badaniu możliwości rejestracyjnej, zwykle okres ten jest sześć miesięcy. Zastrzeżenia do urzędu może złożyć ktokolwiek w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia zgłoszenia.

Maksymalny okres ważności patentu jest 20 lat z możliwością przedłużenia pod warunkiem, że opłaty są płacone regularnie. Do uiszczania opłat za przedłużenie patentu urząd nie wzywa Państwa.

Wzór użytkowy ma okres ważności cztery lata, i ten okres może być dwa razy przedłużony na kolejne 3 lata na podstawie wniosku i uiszczenia opłaty. Maksymalny okres ważności jest dziesięć lat od złożenia zgłoszenia i urząd wysyła Państwu informacje o zbliżającym się końcu okresu ważności i możliwości przedłużenia.

Opłaty za ochronę patentową na okres czterech lat są około dziesięć razy wyższe niż opłaty za ochronę wzoru użytkowego. Opłaty za dziesięć lat są w przypadku patentów do trzech razy wyższe niż opłaty za ochronę wzoru użytkowego. W przypadku nieuiszczenia opłaty za utrzymanie patentu lub niezłożenie wniosku i nieuiszczenie opłaty za przedłużenie okresu ważności wzoru użytkowego w określonym terminie, można wykorzystać możliwość wniosku i zapłacić za przedłużenie w terminie do sześciu miesięcy od terminu płatności tej opłaty. W takim przypadku opłaty są zwiększone dwukrotnie.
Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa można wykorzystać korzyści patentu lub przemysłowych wzorów użytkowych tak, że wnioskodawca złoży zgłoszenie patentowe i do wzoru użytkowego jednocześnie. Po złożeniu zgłoszenia wzoru użytkowego uzyskacie certyfikat w bardzo krótkim czasie i dzięki temu macie ochronę swojego wynalazku aż do udzielenia patentu. Po udzieleniu patentu może właściciel patentu zdecydować, czy będziecie przedłużać również okres ważności dla wzoru użytkowego. Jeśli patent nie zostanie udzielony, wnioskodawcy pozostanie wzór użytkowy. Następną możliwością jest przejście ze zgłoszenia patentowego na zgłoszenie na wzór użytkowy. To można użyć, jeżeli zgłoszenie patentowe zostało zatrzymane, odrzucone lub w odpowiednim terminie nie został podany wniosek o całkowite badanie. Przejście ze zgłoszenia na wzór użytkowy do zgłoszenia patentowego jest możliwy na przykład w sytuacji, gdy uważacie, że ochrona wzoru użytkowego nie wystarczy i jeśli Państwo chcą dłuższy okres ochrony.

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]