Patentem jest oznaczany dokument ochronny, którym państwo daje jego właścicielowi wyłączne prawo do korzystania z wynalazku przez pewien okres czasu. Właściciele patentu wyrażają nim publiczności cenną informację techniczną, która jest zarejestrowana w zgłoszeniu patentowym. Niniejszą publikacją powstaje jeden z największych i najbardziej aktualnych środków informacji technicznych, które są dostępne na całym świecie.
Patenty są udzielane na nowe wynalazki, które dotyczą działalności wynalazcy i mogą być wykorzystywane w przemyśle. Patenty mogą być na nowe produkty, urządzenia, technologie, ale również na wyprodukowane substancje chemiczne, leki, procesy biotechnologiczne oraz produkty uzyskane za ich pośrednictwem.

Patenty nie mogą zostać udzielone odkryciom i teoriom naukowym, programom komputerowym, nowym odmianom roślin i rasom zwierząt. Dalej nie można przyznać patent diagnozowaniu chorób, leczeniu ludzi, zwierząt, klonowaniu ludzi, zastosowaniu ludzi do celów przemysłowych i handlowych.

Zgłoszenie może być złożone tylko wynalazcą. Jeżeli wynalazek stworzyło więcej współautorów, mają prawo do udzielenia w stopniu, w jakim uczestniczyli na stworzeniu produktu. Jeżeli autor dokonał wynalazek w ramach realizacji zadania wynikającego ze stosunku pracy, prawo do udzielenia patentu przechodzi na pracodawcę. Prawo do udzielenia należy także następcom prawnym wymienionych osób.

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]

Zgłoszenie patentowe musi zawierać wniosek o udzielenie patentu w określonej formie, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe precyzyjnie określające przedmiot, dla którego wymagana jest ochrona patentowa, adnotacja, rysunki techniczne. Instrukcje na temat sposobu przygotowania zgłoszenia patentowego można znaleźć w instrukcjach urzędu patentowego. Formularze można odebrać w biurze lub w filii urzędu a także można wydrukować go.
Zgłoszenie patentowe można złożyć osobiście w biurze urzędu, dalej można go wysłać pocztą lub elektronicznie. Złożenie zgłoszenia patentowego daje zgłaszającemu prawo pierwszeństwa. Po tym, co zgłoszenie zostało dokonane i zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń patentowych, urząd przeprowadzi wstępne badania, których celem jest wykluczenie z dalszych postępowań zgłoszenia i przedmioty, które na pierwszy rzut oka nie mają zdolności patentowej, są niejednolite lub zawierają błędy o charakterze formalnym uniemożliwiające publikowanie. Urząd poinformuje wnioskodawcę o wszystkich niedociągnięciach.  Jeżeli wszystkie dokumenty są zgodne, zgłoszenie patentowe jest w ciągu 18 miesięcy od daty powstania prawa pierwszeństwa opublikowane w dzienniku urzędowym. Po opublikowaniu dowolna osoba może złożyć uwagi dotyczące zdolności patentowej przedmiotu oraz zgłoszenia patentowego. Te spostrzeżenia urząd bierze pod uwagę przy przeprowadzaniu badania.

Pełne badanie tego zgłoszenia patentowego jest następnie wykonywane przez urząd na podstawie wniosku wnioskodawcy lub innej osoby. Wniosek ten składa się nie wcześniej niż 36 miesięcy od daty złożenia zgłoszenia wraz z uiszczeniem opłaty. Dopiero po pełnym badaniu okaże się, czy wynalazek spełnia wszystkie wymagania prawne, i wynalazku jest przyznawany patent. Jeżeli wynalazek spełnia wymagania nowości, czynności wynalazcy i kryterium zastosowania w przemyśle, zostanie przyznana ochrona patentowa. Jeżeli którykolwiek z wymogów nie jest spełniony, patent zostaje odrzucony. Jeżeli zgłoszenie zawiera błędy formalne, zostanie zwrócone przez urząd w celu poprawienia błędów. Jeżeli wnioskodawca nie poprawi nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,  przetwarzanie zgłoszenia patentowego jest zatrzymane. Złożeniem wniosku można przedłużyć termin.

Ważność patentu jest dwadzieścia lat od złożenia zgłoszenia. Za wszystkie czynności wykonywane w procesie rozpatrywania wniosków patentowych należy zapłacić związane z tym opłaty oraz za utrzymywanie patentu jest corocznie opłacana opłata za utrzymywanie.

Jako właściciel patentu będziecie mieć wyłączne prawo do wynalazku i bez Państwa zgody nie może wykorzystać go nikt inny. Właściciel może dać uprawnienia do korzystania z patentu innym osobom. Ta jest przyznana umową licencyjną. Właściciel może patent sprzedać lub przenieść do innej osoby – fizycznej lub prawnej. Przeniesienie i umowa licencyjna staje się skuteczna wobec osobom trzecim po zarejestrowaniu w rejestrze patentowym.

[product_page id=““]