3 możliwości zgłoszenia patentu międzynarodowego

W celu zarejestrowania wynalazku za granicą służy narodowe zgłoszenie patentowe, międzynarodowe zgłoszenie PCT lub europejskie zgłoszenie patentowe. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej jest dokumentem, który umożliwia wnioskodawcy zagraniczną ochronę patentową z prawem pierwszeństwa, jeżeli jest już złożone zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie wzoru użytkowego w Polsce. Prawo pierwszeństwa ze zgłoszeń dokonanych w Polsce zostanie przyznane w przypadku, gdy będzie dotrzymany okres 12 miesięcy od daty złożenia zgłoszenia w Polsce.

Narodowe zgłoszenie patentowe jest przeznaczone dla tych, którzy zakładają, że ich wynalazki będą wykorzystywane na terenie danego kraju zagranicznego i są zainteresowani swój wynalazek w wybranym terenie chronić patentem lub w inny sposób. Postępowanie narodowego zgłoszenia patentowego przebiega na każdym urzędzie patentowym niemal jednakowo. Pierwszym krokiem jest podanie wniosku dla ochrony oraz dostarczenie kopii wynalazku włącznie roszczeń patentowych i adnotacji w odpowiednim języku. Następnie wnioskodawca uiszcza opłaty i wybiera przedstawiciela, który będzie reprezentować go w postępowaniu przed właściwym urzędem patentowym.
Europejskie zgłoszenie patentowe jest przeznaczone dla tych, którzy zakładają, że ich wynalazki będą wykorzystywane na terenie dwóch lub więcej państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej (EOP) i pragną swój wynalazek w wybranych państwach chronić patentem lub w inny sposób. Zgłoszenie składa się w Urzędzie Własności Przemysłowej lub w Europejskim Urzędzie Patentowym. Europejska Organizacja Patentowa dnia 1.10.2010 składała się z 38 państw członkowskich, którymi są: Republika Słowacka, Republika Czeska, Albania, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Chorwacja i Serbia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Węgry, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Austria, Rumunia, San Marino, Słowenia, Wielka Brytania, Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja i Turcja.

W przypadku europejskiego zgłoszenia patentowego jednak istnieją wyjątki, w których możliwe jest żądać o ochronę patentową również na terenie państwa niebędącego członkiem EOP. Obecnie chodzi o państwa Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, które razem tworzą tzw. „System rozszerzenie”.

Formularz i dane szczegółowe Europejskiego zgłoszenia patentowego

Formularz zgłoszenia o udzielenie patentu europejskiego można otrzymać bezpłatnie w biurze Urzędu Własności Przemysłowej, w filii Urzędu Własności Przemysłowej lub elektronicznie na stronie internetowej EUP i UWP. W odniesieniu do formy językowej, zgłoszenie może być wypełnione w dowolnym języku urzędowym EUP, czyli w angielskim, francuskim, niemieckim lub nawet w innym języku.

PCT, w języku polskim Traktat o współpracy patentowej pozwala wnioskodawcy żądać o międzynarodową ochronę patentową we wszystkich państwach członkowskich PCT lub nawet o udzielenie narodowego /regionalnego patentu w wybranym państwie. Zarządza nim Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO z siedzibą w Genewie. Zgłoszenie międzynarodowe może być złożone przez każdemu obywatela Polski lub osobę, która ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Formularz, dane szczegółowe i złożenie PCT

PCT musi być złożona w Urzędzie Własności Intelektualnej, w Urzędzie Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie lub elektronicznie bezpłatnie za pośrednictwem oprogramowania OLF. Podczas elektronicznego dokonania zgłoszenia jest jednak wymagany podpis przy użyciu karty Smart wydanej przez Europejski Urząd Patentowy. Z formalnego punktu widzenia, zgłoszenie musi być wypełnione w języku angielskim, niemieckim i francuskim. W przypadku, gdy zgłoszenie jest składane w języku polskim, konieczne jest, aby na wspomniane wyżej instytucje dostarczyć jej tłumaczenie w języku angielskim, niemieckim lub francuskim w terminie jednego miesiąca od złożenia międzynarodowego zgłoszenia patentowego.

Postępowanie w sprawie zgłoszenia międzynarodowego

Po złożeniu PCT następuje postępowanie w sprawie międzynarodowego zgłoszenia, które ma dwa czasowe ściśle określone stopnie, którymi są międzynarodowy stopień wykonywania i narodowy stopień wykonywania.

  • Międzynarodowy stopień wykonywania

Instytucje w ciągu 18 miesięcy od daty złożenia zgłoszenia międzynarodowego sporządzą zbadane sprawozdanie oraz pisemną opinię. Ta następnie zostanie opublikowana razem z PCT. Według wyników badań oraz opinii PCT wnioskodawca może zdecydować, które z państw członkowskich będzie żądać o udzielenie patentu krajowego lub regionalnego. Okres pomostowy między pierwszeństwem i wejściem na poziom krajowy/regionalny wynosi 30 miesięcy. Dla krajów, które nie mają swojego ustawodawstwa krajowego zgodnie z PCT, okres ten wynosi 20 miesięcy, i może być przedłużony do 30 miesięcy, jeżeli wnioskodawca w terminie do 19 miesięcy od daty pierwszeństwa wypełni i złoży formularz PCT / IPEA / 401 i zapłaci przynależne opłaty.

  • Narodowy stopień wykonywania

W drugim etapie realizacji zgłoszenia międzynarodowego PCT wnioskodawca musi  spełnić następujące punkty:

  1. Spełnienie indywidualnych warunków krajowych wybranego państwa;
  2. Uiszczenia opłat krajowych wybranego państwa;
  3. Wybranie reprezentantów dla postępowań z odpowiednim urzędem krajowym/regionalnym.

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]