[widgets_on_pages id=“apostille“]

Dokumenty urzędowe osobistego lub handlowego charakteru, które zostały wydane lub poświadczone przez organy Stanów Zjednoczonych,  należy przed ich użyciem za granicą poświadczyć, w przeciwnym przypadku nie będą przez tamte urzędy zaakceptowane. Ze względu na to, że Stany Zjednoczone są sygnatariuszem Konwencji o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów wprowadzonej 5. Października 1961 v Hadze, dziś już nie jest konieczne wyższe uwierzytelnianie amerykańskich dokumentów urzędowych za pomocą generalnego konsulatu (lub ambasady) w USA. Do tego, aby amerykańskie dokumenty urzędowe zostały uznane w jakimkolwiek umownym kraju Konwencji wystarczy, jeśli będą posiadały poświadczenie, tzw. apostille.

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]

Apostila to poświadczająca klauzula, którą dołącza się za dokumenty urzędowe, mająca na celu potwierdzenie oryginalności podpisu, stanowiska osoby, która dokument podpisała, ewentualnie także prawdziwość pieczęci lub stempla na dokumencie. Amerykański dokument urzędowy posiadający apostillę można więc użyć bez dalszego poświadczania na terenie jakiegokolwiek umownym kraju Konwencji i przed jakimkolwiek organem. Apostila nie poświadcza jednak prawdziwości treści dokumentów urzędowego, do którego została dołączona. Każdy kraj, który jest umowną stroną Konwencji, wyznacza organy uprawnione do wydawania poświadczenia – apostilli. Jeśli chodzi o USA, sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ Stany Zjednoczone są federacją, i dlatego konieczne jest rozróżnianie pomiędzy dokumentami wydanymi na poziomie federalnym a dokumentami  wydawanymi przez poszczególne stany. Do wydawania apostilli na federalne dokumenty urzędowe uprawnione są następujące organy:

  • Apostillena federalne dokumenty urzędowe wydane przez federalne organy USA wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych USA (United States Department of State, Authentication Office).
  • W przypadku zgłoszeń konsularnych o urodzinach, związkach małżeńskich i zgonach mieszkańców USA za granicą apostille wydaje Bureau of Consular Affairs, Passport Services, Vital Records Section.
  • W przypadku dokumentów urzędowych wydanych przez sądy federalne USA do wydawania poświadczenia uprawnieni są urzędnicy wymienionych sądów – clerks a deputy clerks. Alternatywnie pieczęć sądu federalnego może poświadczyć Ministerstwo Sprawiedliwości USA (United States Department of Justice), jeśli Ministerstwo Spraw Zagranicznych USA (United States Department of State) wyda na taki certyfikat apostille.
  • Dokumenty urzędowe wydane przez odpowiednie urzędy USA, District of Columbia oraz pozostałe jednostki terytorialne na terenie USA są poświadczane apostiląprzez wyznaczone organy, najczęściej przez urząd Secretary of State przynależnego stanu.

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]

Jeśli chodzi o wydawanie aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu, decyzji rozwodowych itp. należy to do kompetencji poszczególnych stanów. Konkretny proces pozyskania apostili jest określony przepisami poszczególnych stanów. W zasadzie obowiązuje, że wnioskodawca musi najpierw zyskać poświadczoną kopię   (certified copy) dokumentu rejestrowego. Urząd Sekretarza Stanu, który znajduje się w stolicy odpowiedniego stanu następnie zaopatrzy dokument apostilą w formie listu dołączonego do dokumentu.  W niektórych stanach USA (np. New York) przed zyskaniem apostili dokument musi być uwierzytelniony przez urzędnika powiatowego (county clerk). Ze względu na to, że zasady zyskania apostili mogą być w każdym stanie USA inne, należy zapoznać się z przepisami danego stanu. Państwo się jednak nie muszą tym martwić. Wystarczy skorzystać z usług naszego teamu profesjonalistów. Szybko i niezawodnie zapewnimy Państwu dołączenie apostili na jakikolwiek dokument włącznie z poświadczonego tłumaczenia do obcego języka w taki sposób, aby utworzony dokument spełniał wszystkie niezbędne kryteria do zaakceptowaniu w obcym kraju. Państwa dokumenty zostaną zatem uznane za granicą bez wątpliwości co do ich prawdziwości, oryginalności pieczątki lub podpisu na dokumencie.

[product_page id=“5204″]